Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

01. Chủ tịch HĐQT
02.Thành viên HĐQT
03. Thành viên HĐQT
 

Ông  : Vũ Anh Tuấn
Bà     :Đặng Thị Huế
Ông  :Trần Quang Thái
 

BAN KIỂM SOÁT

 

01. Trưởng Ban kiểm soát
02. Thành viên
03. Thành viên

Bà  : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
Bà   : Trần Thị Ngọc Lan
Ông :Nguyễn Đình Quyết

BAN GIÁM ĐỐC

 
 

01. Chủ tịch HĐQT
02. Kế toán trưởng

Ông Vũ Anh Tuấn
Bà Nguyễn Thị Hạnh