CBTT : Thay đổi GPKD mới, thay đổi webside và con dấu công ty.

CBTT : Thay đổi GPKD mới, thay đổi webside và con dấu công ty.

CBTT: Tài liệu bổ sung ĐHCĐ thường niên năm 2021

CBTT: Tài liệu bổ sung ĐHCĐ thường niên năm 2021

CBTT : Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021

CBTT : Bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021

CBTT: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 và thông báo thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

CBTT: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 và thông báo thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và danh sách cổ đông lớn năm 2020

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và danh sách cổ đông lớn năm 2020

CBTT : Nghị quyết về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021

CBTT : Nghị quyết về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021

CBTT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho kỳ quyết toán thuế 2017-2019

CBTT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho kỳ quyết toán thuế 2017-2019

CBTT : Cải chính thông tin theo Quyết định số 295/QĐ-XPVPHC ngày 28/10/2020 của Thanh tra UBCKNN

CBTT về việc cải chính thông tin theo Quyết định số 295/QĐ-XPVPHC ngày 28/10/2020 của Thanh tra UBCKNN

CBTT: Giấy phép ĐKKD mới về việc thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

CBTT: Giấy phép ĐKKD mới về việc thay đổi chức danh người đại diện pháp luật

CBTT: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

CBTT: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020