CBTT: Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

CBTT: Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

CBTT: Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 3

CBTT: Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 3

CBTT :Biên bản về việc không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần thứ 2

Công bố thông tin về việc không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần thứ 2

CBTT: Báo cáo kết quả phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

CBTT: Báo cáo kết quả phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

CBTT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , cập nhật từ CMND sang CCCD

CBTT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , cập nhật từ CMND sang CCCD

CBTT: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023

CBTT: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023

CBTT : Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

CBTT : Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

CBTT: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

CBTT: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022